Privacyverklaring

Privacyverklaring

Bellezza Naturale verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u  mailen naar info@bellezzanaturale.nl

De belangrijkste betrokken partijen zijn:

• Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking: de onderneming die beslist om deze gegevens bij te houden, dit is Bellezza Naturale
• Verwerker: de onderneming die de data verwerkt in opdracht van de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking, dit is IBeauty.

Verwerkingsdoeleinden

Bellezza Naturale verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klantenbeheer.

Hieronder vindt u een overzicht van de verzamelde gegevens:

• Voor- en achternaam
• Emailadres
• Geslacht
• Adres en woonplaats
• Telefoonnummer
• Geboortedatum
• Aankoopgeschiedenis
• Behandelingsgeschiedenis
• Foto’s
• Voorbije en toekomstige afspraken
• Interne nota’s

Rechtsgrond(en) van de verwerking Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. [(a) toestemming,] [(b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst),] [(c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting)], [(f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen)] van de GDPR, of de (European) General Data Protection Regulation; de nieuwe versie van de AVG, of ook de Algemene Verordening Gegevensbescherming [In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.]

Overmaken aan derden

Als dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, zullen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld met andere vennootschappen (van de Bellezza Naturale groep) binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met Bellezza Naturale verbonden zijn of met enige andere partner van Bellezza Naturale.
Bellezza Naturale garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissen, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van de persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (f).

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om een van volgende stappen te ondernemen:
• zelf de instellingen van zijn klant account aan te passen;
• een e-mail te verzenden naar het volgende e-mailadres: info@bellezzanaturale.nl;
• een brief te richten aan: Bellezza Naturale, St. Bonifaciuslaan 25, 5643NA te Eindhoven

Direct marketing
De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

klik hier om uw gegevens in te zien of aan te passen.