Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemeen
Hygiëne is van groots belang in onze schoonheidssalon. Er wordt verwacht van cliënten dat zij hier eveneens zorg voor dragen.

Aansprakelijkheid
De schoonheidssalon is niet aansprakelijk voor schade, die ontstaat door onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. De schoonheidssalon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon. Aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal het verzekerde bedrag van de aansprakelijkheidsverzekering.

Persoonsgegevens & privacy
De cliënt voorziet de schoonheidssalon vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan de schoonheidsspecialiste aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. De schoonheidssalon neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem. De medewerkers van Bellezza Naturale behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Bellezza Naturale zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

Afzeggen van afspraken
Kosteloos annuleren van afspraken kan tot 24 uur voor de desbetreffende behandeling. Annuleert u binnen 24 uur, dan wordt 50 % van de behandeling in rekening gebracht. Niet geannuleerde afspraken en vergeten afspraken worden volledig aan u doorberekend.

Te laat komen
Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag de schoonheidssalon de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken bedrag berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aan komen kan de schoonheidssalon de afspraak annuleren en het gehele afgesproken bedrag berekenen.

Mobiele telefoons
Mobiele telefoons dienen uitgeschakeld te zijn tijdens de behandeling.

Betaling
De schoonheidssalon vermeldt alle prijzen van de behandelingen op haar website en vermeldt de standaardprijzen van de producten in de salon. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of met de pin te voldoen.

Geheimhouding
De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de schoonheidsspecialiste verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

Beschadiging & diefstal
De schoonheidssalon heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. De schoonheidssalon meldt diefstal altijd bij de politie.

Klachten
Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden. De schoonheidssalon moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal de schoonheidssalon de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. Tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

Behoorlijk gedrag
De cliënt behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. De cliënt dient gepast ondergoed te dragen tijdens de massages. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de schoonheidssalon het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

Garantie
De schoonheidssalon geeft een cliënt 7 dagen garantie op de verrichte behandelingen.
De garantie vervalt indien: De cliënt de wimperextensions heeft laten onderhouden bij een andere styliste. De cliënt andere producten heeft gebruikt dan de door hun geadviseerde producten voor het onderhouden van de wimperextensions of deze niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt. De cliënt de thuisadviezen niet heeft opgevolgd of door andere oorzaken van slechte retentie wimperextensions uitvallen. De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen 2 werkdagen heeft opgevolgd. De cliënt een allergische reactie ervaart, indien de cliënt dit ervaart zullen de extensions zo snel mogelijk kosteloos worden verwijderd. Een allergische reactie zal nimmer leiden tot restitutie.